Telefonos ügyfélszolgálat (H-P 08:00 - 18:00)

+36-20/486-5376 | support@graboplast.hu

Telefonos ügyfélszolgálat (H-P 08:00 - 18:00)

+36-20/486-5376 | support@graboplast.hu

BLOG

Facebook Játékszabályzat 2021.02.10.- 02.21.

Réka
Réka
2021.02.09 15:25
Facebook Játékszabályzat 2021.02.10.- 02.21.

NYEREMÉNYJÁTÉK SZABÁLYZAT

Leírás és részvételi feltételek

 1. Általános rendelkezések

A GraboShop Kft. játékot hirdet a GraboShop HU Facebook oldal kedvelői részére.

A MELYIK SPC? Nyereményjáték (továbbiakban: „Nyereményjáték”) Szervezője a GraboShop Kft. (továbbiakban: „Szervező”)

 1. Nyereményjáték mechanizmusa és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmusa

A Szervező a GraboShop Kft. HU Facebook oldalon 2021.02.09-én nyereményjátékot hirdet az alább meghatározott játékszabályok alapján. A játék MELYIK SPC? Nyereményjáték címmel fut.

A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználóknak lehetősége van a GraboShop Kft. által 2021.02.10-én a GraboShop Hu Facebook oldalon közzétett játékra felhívó bejegyzésnél játszani.

A felhasználó feladata a Szervező Facebook oldalán bejegyzésben közzétett szerkesztett képen a feladvány megfejtése, melynek 1 betű a megoldása. Ez alapján a helyes válasz elküldése. Egy darab betű fogadható el válasznak.

A helyes válasz eljuttatásának módjai a GraboShop Kft. részére történhet az alábbi módokon:

 • Facebook oldalon hozzászólásként a nyereményjáték posztja alá
 • Facebook oldalon üzenetként elküldve a GraboShop Kft. részére

 

A Nyereményjátékban azok vesznek részt, akik 2021.02.10-én 10 órától 2021. 02.21. 24.00 óráig a Facebook oldalon közzétett bejegyzés alapján elküldik a helyes választ a GraboShop Kft. részére a fentebb jelzett módozatok egyikén.

A nyereményjáték 2021.02.21. 24.00 óráig tart. Ezen időpont után kezdeményezett megosztások és hozzászólások és üzenetek már nem vesznek részt a játékban.

A GraboShop Kft. legkésőbb 2021.02.23-án kisorsol 4 db nyertest azok közül, akik a Nyereményjátékban részt vettek és a megosztás mellett, elküldték a helyes választ a GraboShop kft. részére. A nyertesek nevét legkésőbb 2021.02.23-án kihirdetésre kerülnek a GraboShop HU Facebook oldalon poszt formájában, illetve abban a formában, amelyben a Játékos beküldte a képernyőképet.

Az eredményhirdetést követően a Szervező felveszi a kapcsolatot a Nyertesekkel, ha a Nyertes 7 napon belül nem jelentkezik, új nyertes kerül kisorsolásra.

 

Nyeremény:

4 db  - Minden Nyertes részére GraboShop padló mintacsomag küldése.

A Nyertesek maguk választhatják ki, mely padlókból kérnek mintát.

A kérhető minták mennyisége: 5 db / Nyertes.

 

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós adatokkal, regisztrált Facebook profillal rendelkező, 18 éven felül magyar állampolgárságú, természetes személyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

 1. Kizárások

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse. A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a GraboShop Hu Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatos bármilyen kérdéssel vagy panasszal kapcsolatban a GraboShop Hu Facebook oldalon nyújtunk felvilágosítást.

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni. A részvétel a jelen hivatalos szabályzat és Adatvédelmi nyilatkozat automatikus elfogadását jelenti.

 

 

 1. A nyeremények átvételének feltételei

A nyeremény másra át nem ruházható, és készpénzre át nem váltható.

A nyertesekkel a Facebookon keresztül felvesszük a kapcsolatot.

A Szervező vállalja, hogy a Nyertes adatainak (név, lakcím, adóazonosító jel) beérkezését követően 14 munkanapon belül postai vagy egyéb úton továbbítja a nyereményt a Nyertes részére.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

 

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen Nyereményjátékban résztvevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési és/vagy illeték-fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények Nyerteshez való eljuttatásának költségei a Szervezőt terhelik. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a Nyertest terhelik.

 

 1. Adatkezelés

Nyereményjáték során megadott adatok

1.1. A játékban résztvevő felhasználók adatait a Szervező célhoz kötötten, kizárólag szolgáltatásaival, valamint a Játékos jelen nyereményjátékban való részvételével kapcsolatos kommunikációra használja.

1.2. Jelen Játékszabályzat elfogadásával a játékban résztvevő hozzájárul, hogy nyerés esetén a Szervező a Nyertes nevét közzé tegye, továbbá, hogy a nyeremény átvételekor róla fényképfelvétel készüljön.

1.3. Nyertes tudomásul veszi, hogy Szervező a róla készült felvételeket nyomtatott és elektronikus anyagaiban felhasználhatja.

1.4. GraboShop Kft. kijelenti, hogy a nyereményjáték megrendezését megelőzően az adatkezelésre vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tett.

1.5. GraboShop Kft. az Adatkezelési tájékoztatójának megfelelően kezeli a Játékosok adatait.

1.6. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Játékos esetén: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, postai cím. Nyertes esetén: vezeték- és keresztnév, e-mail cím, lakcím, adóazonosító jel.

1.7. Az érintettek köre: A játékban résztvevő valamennyi érintett.

1.8. Az adatkezelés célja: A nyereményjáték funkciójának betöltése.

1.9. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Adatkezelő az adatokat a játék végéig, valamint a nyeremény-átvételi folyamat végéig kezeli. Nyertes esetén 5 évig.

1.10. Az adatok megismerésére jogosult lehetséges adatkezelők személye: A személyes adatokat a GraboShop Kft. marketinges munkatársa kezelheti, a fenti alapelvek tiszteletben tartásával.

1.11. Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogainak ismertetése: Az érintett bármikor kérheti a személyes adatainak törlését a következő elérhetőségen: GraboShop Hu Facebook oldal – privát üzenet

1.12. Az adatkezelés jogalapja: a GDPR 6. cikk b) pontja.

Az érintettek jogai

6.1. A hozzáférés joga

Érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a rendeletben felsorolt információkhoz hozzáférést kapjon.

6.2. A helyesbítéshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse az Érintettre vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, Érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

6.3. A törléshez való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje az Érintettre vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy Érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje meghatározott feltételek esetén.

6.4. Az elfeledtetéshez való jog

Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy Érintett kérelmezte a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

6.5. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

 • Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
 • az adatkezelés jogellenes, és Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
 • az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;
 • Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e Érintett jogos indokaival szemben.

6.6. Az adathordozhatósághoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy az Érintettre vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta a játékos.

6.7. A tiltakozáshoz való jog

Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a GraboShop Kft. általi kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is.

6.8. Tiltakozás közvetlen üzletszerzés estén

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Érintettre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik. Ha Érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

6.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Érintettre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

Az előző bekezdés nem alkalmazandó abban az esetben, ha a döntés:

- Érintett és az adatkezelő közötti szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében szükséges;

- meghozatalát az adatkezelőre alkalmazandó olyan uniós vagy tagállami jog teszi lehetővé, amely Érintett jogainak és szabadságainak, valamint jogos érdekeinek védelmét szolgáló megfelelő intézkedéseket is megállapít; vagy

- Érintett kifejezett hozzájárulásán alapul.

Intézkedési határidő

Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Érintettet a fenti kérelmek nyomán hozott intézkedésekről.

Szükség esetén ez 2 hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról az adatkezelő a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított 1 hónapon belül tájékoztatja Érintettet.

Ha az adatkezelő nem tesz intézkedéseket Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy Érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

Az adatkezelés biztonsága

Az adatkezelő és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja, ideértve, többek között, adott esetben:

 1. a) a személyes adatok álnevesítését és titkosítását;
 2. b) a személyes adatok kezelésére használt rendszerek és szolgáltatások folyamatos bizalmas jellegének biztosítását, integritását, rendelkezésre állását és ellenálló képességét;
 3. c) fizikai vagy műszaki incidens esetén az arra való képességet, hogy a személyes adatokhoz való hozzáférést és az adatok rendelkezésre állását kellő időben vissza lehet állítani;
 4. d) az adatkezelés biztonságának garantálására hozott technikai és szervezési intézkedések hatékonyságának rendszeres tesztelésére, felmérésére és értékelésére szolgáló eljárást.

Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit; ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, külön azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását.

Adatvédelmi incidens bejelentése a hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az 55. cikk alapján illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Panasztételi lehetőség

Az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.

Telefon: +36 -1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

 1. Felelősség kizárása

A Nyereményjáték szervezésében résztvevő cégek egyike sem felelős, és kizár mindenféle kártalanítási, kártérítési igényt a Promócióhoz kapcsolódó költségek, károk és veszteségek megtérítését.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért. A Promóció szervezésében résztvevő cégek, valamint azok vezető tisztségviselői, és alkalmazottai a nyereménytárgyak hibáiért kizárják a felelősségüket, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban a Szervezőtőtől/Szervező Megbízottjától nem követelheti.

A résztvevők adatait nem a Facebook kezeli, a Nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek. Szervezők fenntartják a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A játékosok feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

GraboShop Kft.

Nyereményjáték szervező