Telefonos ügyfélszolgálat (H-P 08:00 - 18:00)

+36-20/486-5376 | support@graboplast.hu

Telefonos ügyfélszolgálat (H-P 08:00 - 18:00)

+36-20/486-5376 | support@graboplast.hu

Biztonsági adatlap

LETÖLHETŐ BIZTONSÁGI ADATLAP

.

1. Szakasz:   Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

 • Termékazonosító

Kereskedelmi név:                            GraboSept Surface

Az anyag/keverék megnevezése:          Etanol tartalmú fertőtlenítő keverék

 

 • Az anyag vagy keverék lényeges azonosított felhasználása, illetve ellenjavallt felhasználása

Felhasználása:                                          Felületfertőtlenítő szer, amely alkoholálló, mosható felületek
                                                                     fertőtlenítésére alkalmas

Ellenjavallt felhasználás:                             Bőr- (kéz-) fertőtlenítőként való alkalmazás, nem alkoholálló
                                                                  felületek tisztítása

 

 • A biztonsági adatlap szállítójának adatai

Gyártó cég neve:                                       Graboplast ZRt

Címe:                                                      H-9023 Győr

                                                               Fehérvári út 16./b.

                                                               Magyarország

                                                               mail@graboplast.hu

Tel.:                                                        +36 96 506 100

Felelős osztály:                                         K+F igazgatóság

                                                               zoltan.meszaros@graboplast.hu

 

 • Sürgősségi telefonszám

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSz)

1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.

+36 80 201 199 (ingyenesen hívható zöld szám, 24 órás ügyelet)

 

2. Szakasz:   A veszély azonosítása

 • Az anyag vagy keverék osztályozása

A termék meghatározása: keverék

 

Legfontosabb nem kívánt hatások:

Emberi egészség:                                           Eye Irrit. 2.; H319 - Szem irritáció. 2. kategória

Fizikai és kémia veszélyek:                             Flam. Liq. 3.; H226 - Tűzveszélyes folyadék és gőz. 3. kategória

Lehetséges környezeti hatások:                      A keverékre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre ökotoxikológiai adatok, az összetevők adatait lásd a 12. szakaszban.    

                

 • Címkézési elemek

Címkézés az 1272/2008/EK rendelet szerint

Veszélyességi jelek:                                

Figyelmeztetés:                       Veszély

 

Figyelmeztető mondatok:

                H225                     Tűzveszélyes folyadék és gőz.

                H319                     Súlyos szemirritációt okoz.

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Megelőzés:

                P210                      Hőtől/szikrától/nyílt lángtól/forró felületektől távol tartandó. Tilos a dohányzás.

                P233                      Az edény szorosan lezárva tartandó.

                P240                      A tárolóedényt és a fogadóedényt le kell földelni/ át kell kötni.

                P241                      Robbanásbiztos elektromos/ szellőztető/ világító/…/berendezés használandó

                P242                      Szikramentes eszközök használandók.

                P243                      Az elektrosztatikus kisülés megakadályozására óvintézkedéseket kell tenni.

                P280                      Védőkesztyű/védőruha/szemvédő/arcvédő használata kötelező.

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Elhárító intézkedések:

         P370 + P378               Tűz esetén: oltásra szén-dioxid/tűzoltópor/vízpermet/alkohol-álló hab

         P305 + 351 + 338      SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a
kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása.

         P337 + 313                 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Tárolás:

         P403 + P235               Jól szellőző, hűvös helyen tárolandó.           

 

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok – Hulladékkezelés:

         P501                            A tartalom/edény elhelyezése hulladékként: veszélyes hulladékként kell kezelni.

 

 • Egyéb veszélyek

Rendeltetésszerű felhasználás során nem ismert.

 

3. Szakasz:   Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok

 • Anyagok nem alkalmazható
 • Keverékek

Anyagok a keverékben:

Megnevezés

CAS szám

EK szám/
EU Index-szám

Besorolás
1272/2008 EK rendelet

Koncentrációs tartomány

Etil-alkohol

64-17-5

200-578-6/
603-002-00-5

Eye Irrit. 2.

Flam. Liq. 2.

H319

H225

≥ 70%

A H mondatok és a rövidítések teljes szövegét lásd a 16. szakaszban.

 

A keverék egyéb komponensei nem tekinthetők a hatályos jogszabályok szerint veszélyes anyagnak, vagy a koncentrációjuk a keverékben nem éri el azt a mértéket, amely fölött jelenlétüket a veszélyesség szerinti besorolásnál fel kell tüntetni, illetve figyelembe kell venni.

 

4. Szakasz:   Elsősegély-nyújtási intézkedések

 • Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Orvosi beavatkozás:

Tartós tünetek esetén forduljunk orvoshoz és mutassuk meg a biztonságtechnikai adatlapot.

 

Általános tanácsok:

Kerüljük a további expozíciót és azonnal távolítsuk el az összes szennyezett ruhát. A sérültet friss levegőre kell vinni és bármilyen panasz, vagy tünet esetén orvossal kell konzultálni. Mutassuk meg a biztonsági adatlapot. Eszméletlen sérültnek soha ne adjunk be semmit szájon át.

 

Belégzés esetén:

Esetleges rosszullét esetén a sérültet friss levegőre kell vinni, biztosítsunk számára nyugalmat és forduljunk orvoshoz.

 

Lenyelés estén:

Ha a sérült eszméleténél van, öblítsük ki a száját. Amennyiben a késztermék a tápcsatornába jutott, óvatosan bőséges vizet kell itatni a sérülttel. Eszméletlen betegnek tilos szájon át bármit is adni! Mesterségesen hánytatni TILOS! A helyszínre azonnal orvost kell hívni.

 

Szembe kerülés esetén:

A kontaktlencsét távolítsuk el, majd a szemhéjak széthúzása mellett vízsugárral öblítsük ki a szemet a szemhéj alatt is, és mossuk legalább 15 – 20 percig. Tartós tünetek esetén forduljunk szakorvoshoz és mutassuk meg a biztonságtechnikai adatlapot.

 

 • A legfontosabb – akut és késleltetett – tünetek és hatások

Bőrre jutva: A bőrt kiszáríthatja.

Szembe jutva: A szem kivörösödését okozhatja.

Lenyelés: Émelygés, rossz közérzet, hányinger, hányás, hasi fájdalom lehetséges.

 

 • A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése

Véletlen lenyelés, szembe jutás vagy egyéb probléma esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

A munkahelyen tartandó speciális eszközök:              Nem szükséges.

 

5. Szakasz:   Tűzoltási intézkedések

 • Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag:                                    Szén-dioxid, tűzoltópor, vízpermet, alkohol-álló hab.

Az alkalmatlan oltóanyag:                               Vízsugár

 

 • Az anyaghoz vagy a keverékhez társuló különleges veszélyek

Különleges kockázat:                                       Nincs

Különleges veszélyek a tűzoltás során:         Nincs

 

 • Tűzoltóknak szóló javaslat

Védőfelszerelés:

Különleges felszerelést nem igényel, szükség esetén a környezettől függetlenített légzőkészülék használata. Az égési gázokat ne lélegezzük be.

 

Egyéb információ:                                             Nem ismert

 

Tűzveszélyességi osztályba sorolás :              Tűzveszélyes

 

6. Szakasz:   Intézkedések véletlenszerű környezetbe jutás esetén

 • Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Havaria szintű szennyezés esetén csak az arra kiképzett személy irányíthatja a feltakarítást melynek során megfelelő egyéni védőeszközök (lásd. 8. szakasz) viselése kötelező. Gondoskodni kell megfelelő szellőzésről. Gyújtóforrásoktól távol tartandó, tilos a dohányzás. Gőz/füst/aerosol keletkezése esetén használjunk megfelelő légzésvédő eszközt és védőruházatot. El kell kerülni az anyag bőrre, szembe és szervezetbe kerülését, ehhez megfelelő technológiát, illetve egyéni védőeszközöket kell használni.

 

 • Környezetvédelmi óvintézkedések

Szabadba jutás esetén a tartályból kikerült vegyszert védőgáttal körül kell keríteni vagy inert anyaggal (pl. homok, száraz föld, semleges abszorbens) kell behatárolni, felitatni, a szennyezett abszorbenst össze kell gyűjteni, és zárt tartályban el kell szállítani. Szüntessük meg az anyag kiömlését, ha ez biztonságosan megtehető. A kiömlött anyag felszíni és talajvizekbe, csatornába nem kerülhet. Ártalmatlanítása veszélyes hulladékként történhet. A talajba való beszivárgást el kell kerülni. Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat vagy csatornát, vagy nagy mennyiség került a szabadba értesíteni kell a hatóságot.

 

 • A területi elhatárolás és szennyezésmentesítés módszerei és anyagai

A kiömlött anyagot védőgáttal körül kell keríteni. Vissza kell fojtani a kiömléseket, és nem gyúlékony, közömbös, abszorbens anyaggal kell összegyűjteni és felitatni (pl. homok, föld, diatómaföld) és ártalmatlanítás céljából zárt tartályban kell elhelyezni a helyi/nemzeti szabályozásnak megfelelően (lásd a 13. részt). Az anyag maradéktalan összegyűjtését követően le kell mosni a szennyezett területet.

 

 • Hivatkozás más szakaszokra

A biztonságos kezeléshez lásd a 7. szakaszban közölteket.

Az egyéni védőeszközökről lásd a 8. fejezetet.

Hulladékkezelésről lásd a 13. fejezetet.  

                     

7. Szakasz:   Kezelés és tárolás

 • A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések

Biztonságos kezelésre vonatkozó tanácsok:

Tartsuk be a vegyi és tűzveszélyes anyagok kezelésére vonatkozó általános munkavédelmi és munka higiénés szabályokat. Távol kell tartani a heves kémiai reakciókat kiváltó anyagoktól (lásd 10. szakasz). Használni kell az egyéni védőeszközöket. Óvakodni kell az anyag kiömlésétől. Minden gyújtóforrást el kell távolítani a közelből, a használaton kívüli tárolóedényeket is zárva kell tartani. Jó szellőzést kell biztosítani, az elektrosztatikus feltöltődést meg kell akadályozni.

 

Egészségügyi óvintézkedések:

A szemmel való érintkezést el kell kerülni. Élelmiszertől, italtól és takarmánytól távol tartandó. A dohányzást, evést és ivást meg kell tiltani az alkalmazás területén.

 

 • A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetetlenséggel együtt

Tárolás: Eredeti, bontatlan csomagolásban, napfénytől, sugárzó hőtől és gyújtóforrástól védett, száraz hűvös helyen, élelmiszertől, oxidáló anyagoktól elkülönítve kell tárolni. Jól szellőző helyen tárolandó. Az edény szorosan lezárva tartandó. Gyermekektől elzárva tartandó. Minőségét a gyártástól számított 1 évig megőrzi.

 

 • Meghatározott végfelhasználás (végfelhasználások)

Felületfertőtlenítő szer, amely alkoholálló, mosható felületek fertőtlenítésére alkalmas foglalkozásszerű felhasználók részére.

 

8. Szakasz:   Az expozíció elleni védekezés/egyéni védelem

 • Ellenőrzési paraméterek

A keverék a következő olyan összetevőket tartalmazza, amelyek a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről szóló 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint munkahelyi expozíciós határértékkel rendelkeznek a veszélyes anyag munkahelyi levegőben mért koncentráció határértékeiről.

Komponens:                        Etil-alkohol (CAS: 64-17-5)

Megengedett átlagos koncentráció (ÁK): 1900 mg/m3

Megengedett csúcskoncentráció (CK): 3800 mg/m3

 

Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei:

Vizeletben                            Nincs előírt határérték

Vérben                                  Nincs előírt határérték

DNEL                                    Nincs előírt határérték

 

 • Az expozíció elleni védekezés

Megfelelő műszaki ellenőrzés:

A biztonságos munkavégzést elősegítő műszaki intézkedések elsőbbséget élveznek az egyéni védőfelszerelések használatával szemben.

 

Megfelelő műszaki intézkedés:

Biztosítsuk a megfelelő szellőzést. Beszállásos munkavégzésnél (tartályban, medencében) gondoskodni kell a belégzésre alkalmas levegőről és/vagy előírt légzőkészüléket kell viselni.

 

Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök:

 1. Tanács a légutak védelme érdekében: Gőzök és aeroszolok képződése esetén szükséges. Kisebb koncentrációban A jelű szűrőbetétes gázálarc, nagy koncentrációban friss levegős légzésvédelem kötelező.
 2. Tanács a szem, arc védelmére: Szorosan illeszkedő biztonsági szemüveg. Fröccsenés
                                                                 veszélye esetén MSZ EN 166 szabvány szerinti 5.
                                                                 jelzőszámú oldalvédővel ellátott védőszemüveget vagy
                                                                 arcvédő pajzsot ajánlott viselni.

 

Környezeti expozíció ellenőrzések:

Általános tanácsok:                                           Nem szabad a felszíni vizekbe vagy a szennyvízcsatornába öblíteni.

Ha a termék beszennyezi a folyót, tavat, csatornát, értesíteni kell az illetékes hatóságot.

A talajba való beszivárgást el kell kerülni.

Használat közben enni, inni és dohányozni tilos

Elektromos eszköz fertőtlenítése csak áramtalanítás után végezhető.

 

9. Szakasz:   Fizikai és kémiai tulajdonságok

 • Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ
 1. Külső jellemzők

Halmazállapot                                                           folyadék

Szín                                                                              színtelen

 1. Szag jellegzetes
 2. Szagküszöbérték: nincs meghatározva a keverékre
 3. pH-érték: semleges
 4. Olvadáspont/fagyáspont: nincs meghatározva a keverékre
 5. Kezdeti forráspont/forrásponttartomány: nincs meghatározva a keverékre
 6. Lobbanáspont 30-37 °C
 7. Párolgási sebesség nincs meghatározva a keverékre
 8. Tűzveszélyesség (szilárd, gázhalmazállapot) Tűzveszélyes
 9. Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok

Felső robbanási határ:                                                              nincs meghatározva a keverékre

Alsó robbanási határ:                                               nincs meghatározva a keverékre

 1. Gőznyomás: nincs meghatározva a keverékre
 2. Relatív gőzsűrűség: nincs meghatározva a keverékre
 3. Sűrűség: nincs meghatározva a keverékre
 4. Vízben való oldhatóság: a keverék vízzel elegyedik
 5. Megoszlási hányados: n-oktanol/víz nincs meghatározva a keverékre
 6. Öngyulladási hőmérséklet: nincs meghatározva a keverékre
 7. Bomlási hőmérséklet: nincs meghatározva a keverékre
 8. Viszkozitás: nincs meghatározva a keverékre
 9. Robbanásveszélyes tulajdonságok: Gőzei a levegővel robbanásveszélyes elegyet képezhetnek.
 10. Oxidáló tulajdonságok: nincs meghatározva a keverékre

 

 • Egyéb információk

További információk nem állnak rendelkezésre.

 

10. Szakasz:                Stabilitás és reakciókészség

 • Reakciókészség Az etanol hevesen reagál erős oxidálószerekkel, erős redukálószerekkel, savakkal, savanhidridekkel, alkálifémekkel, peroxidokkal.
 • Kémiai stabilitás Az anyag normál körülmények között stabil.
 • A veszélyes reakciók lehetősége Erős oxidáló szerekkel, alkálifémekkel és földfémekkel tüzet vagy robbanást okozhatnak.
 • Kerülendő körülmények Erős hőhatástól távol tartandó. Elektrosztatikus feltöltődés ellen védekezni kell.
 • Nem összeférhető anyagok Alkáli oxidok, oxidálószerek, alkáli,-és földfémek.
 • Veszélyes bomlástermékek Normál tárolási körülmények között nincs bomlás.

11. Szakasz:                Toxikológiai adatok

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Keverék

Célzott toxikológiai vizsgálatok a keverékre nem történtek. Humán-egészségügyi megítélése kizárólag az összetétele, az egyes komponensekre vonatkozó toxikológiai adatok, azaz a 3. szakaszban megadott koncentrációk, besorolások, továbbá a 1272/2008/EK rendelet koncentrációhatárokra vonatkozó előírásai szerint történt.

 

Akut toxicitási adatok:                                                     A keverékre nincs meghatározva

Bőrkorrózió/Bőrirritáció:                                                 A keverékre nincs meghatározva

Szemkárosodás/szemirritáció:                                         H319 Súlyos szemirritációt okoz.

 

Légzőszervi, vagy bőrszenzibilizáció:                           A keverékre nincs meghatározva

Csírasejt mutagenitás:                                                      A keverékre nincs meghatározva

Rákkeltő hatás:                                                                  A keverékre nincs meghatározva

Reprodukciós toxicitás:                                                    A keverékre nincs meghatározva

Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció:                        A keverékre nincs meghatározva

Célszervi toxicitás, ismétlődő expozíció:                      A keverékre nincs meghatározva

Aspirációs veszély:                                                           A keverékre nincs meghatározva

 

A veszélyt meghatározó komponensre (etil-alkohol) vonatkozó adatok:

Általános leírás:                                                                 Nagyobb mennyiség lenyelése esetén hányinger, hányás. Felszívódása után: szédülés, részegség, kábultság, légzésbénulás.

Akut toxicitási adatok:                                                     LD50 (szájon át, patkány): 7060 mg/kg, LD50 (belégzés útján, patkány): 95,6 mg/l/4h

Akut toxicitás szájon át:                                                   Émelygés, hányás. Felszívódás.

Akut toxicitás bőrön át:                                                    Zsírtalanító hatás, érdes, repedezett bőr keletkezése.

Akut toxicitás belégzés:                                                   Nyálkahártya irritáció, álmosság. Felszívódás

Bőrkorrózió/Bőrirritáció:                                                 Nincs irritáló hatása.

Szemkárosodás/szemirritáció:                                         Szembe kerülve enyhe irritációs tünetek.

Légzőszervi, vagy bőrszenzibilizáció:                           Nem ismeretes.

Csírasejt mutagenitás:                                                      A rendelkezésre álló információk alapján nem mutagén.

Rákkeltő hatás:                                                                  Nem ismeretes.

Reprodukciós toxicitás:                                                    Állatkísérletek nem mutattak ki teratogén hatást.

Célszervi toxicitás, egyszeri expozíció:                        A keverék nem tartalmaz speciális célszervi toxikus anyagként osztályozott összetevőt.

Célszervi toxicitás, ismétlődő expozíció:                      Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket.

Aspirációs veszély:                                                           Gőzeit belélegezve nyálkahártya irritáció lehetséges.

 

12. Szakasz:                Ökológiai információk

Célzott ökológiai vizsgálatok a keverékre nem történtek. Megítélése kizárólag az összetétele, az egyes komponensekre vonatkozó toxikológiai adatok, azaz a 3. szakaszban megadott koncentrációk, besorolások, továbbá a 1272/2008/EK rendelet vonatkozó előírásai szerint történt.

 

A veszélyt meghatározó komponensre (etil-alkohol) vonatkozó adatok:

 

Általános leírás:                                                                 Biológiailag azonnal lebontható. Nagy koncentrációban a vízi szervezetekre káros hatással lehet.

12.1. Toxicitás:                                                 

Toxicitás halakra:                                              LC50 (Leuciscus idus): 8140 mg/l/48h

Toxicitás daphniára és egyéb
vízi gerinctelen szervezetekre:                        EC5 (E. sulcatum): 65 mg/l/72h (EtOH)

Toxicitás algákra:                                              IC5 (Scenedesmus quadricauda): 5000 mg/l/7d

Toxicitás baktériumokra:                                 EC5 (Pseudomonas putida): 6500 mg/l/16h (EtOH)

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:          Biológiailag könnyen lebontható.

12.3. Bioakkumulációs képesség:                 Bioakkumuláció nem várható (log P o/v)<1

12.4. A talajban való mobilitás:                   Nincs információ.

12.5. A PBT- és vPvB-értékelés
eredményei:
                                             PBT/vPvB vizsgálatot nem végeztek, mert kémiai biztonsági
                                                                     vizsgálat nem szükséges, vagy nem történt.

12.6. Egyéb káros hatások:                            A keveréket és maradékait nagy mennyiségben a közcsatornába, élővizekbe engedni nem szabad.

 

13. Szakasz:                Ártalmatlanítási szempontok

A termékre vonatkozó előírások:                   Az anyag maradéka veszélyes hulladéknak számít.

Csomagolásra vonatkozó előírások:              A szennyezett (kiürült) csomagolóanyagot ugyanúgy kell kezelni, mint a terméket.

13.1. Hulladékkezelési módszerek:             

Hulladék kezelési előírások:                            A hulladékot a hulladékról szóló 2008/98/EK irányelvek, valamint az egyéb országos és helyi szabályoknak megfelelően kell kezelni. Megsemmisítése erre szakosodott gazdálkodó szervezet segítségével történhet.

Javasolt hulladékgazdálkodás kódjai:

EWC 07-04 biocidok gyártásából, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladék

EWC 15-01-10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék

 

Az általunk javasolt hulladéktípusok kódjai csak ajánlások, amit a hulladék körülményei módosíthatnak, ezért új besorolásra lehet szükség.

 

14. Szakasz:                Szállításra vonatkozó információk

Szállításnál figyelembe kell venni a termék más anyagokkal való összeférhetőségét, egybecsomagolási előírásokat.

14.1. UN-szám:                                                  1170

14.2. Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés: Etanol oldat (Etil-alkohol oldat)

14.3. Szállítási veszélyességi osztály(ok):   3

         Osztályozási kód:                                   F1

14.4. Csomagolási csoport:                            III

14.5. Környezeti veszélyek:                           RID/ADR szerint nem minősül környezetre veszélyes anyagnak

14.6. A felhasználót érintő különleges óvintézkedések: Nem ismeretes

14.7. A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás: Nem vonatkozik rá

14.8. Szállítási megnevezés fuvarokmányokon: UN1170 Etanol oldat (Etil-alkohol oldat), 3, III, (D/E)

14.9. További szállítási információ:

Korlátozott mennyiség:    5 L

                Szállítási kategória:          3

                Alagút kód:                       D/E

 

15. Szakasz:                Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

 

A vonatkozó törvények és rendeletek az adott időpontban érvényes módosítások figyelembevételével.

1907/2006/EK Rendelete (REACH) XIV. Melléklet - Az engedélyköteles anyagok listája:

XIV. Melléklet: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve

Különös aggodalomra okot adó anyagok: Egyik alkotóelem sincs jegyzékbe véve.

 

SEVESO kategória: A termék a 219/2011 (X. 20) Korm. rendelet alapján SEVESO kategóriába besorolt.

(P5.c TŰZVESZÉLYES FOLYADÉKOK A P5.a és a P5.b szakaszba nem tartozó, a 2. vagy a 3. kategóriába tartozó tűzveszélyes folyadékok)

 

KÖZÖSSÉGI JOGSZABÁLYOK

1907/2006/EK rendelet, a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH)

1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról (CLP)

528/2012/EU rendelet a biocid termékek forgalmazásáról és felhasználásáról

648/2004/EK rendelet, a mosó és tisztítószerekről

MUNKAVÉDELEM

 1. évi XCIII. törvény a munkavédelemről és vonatkozó rendeletei

5/2020. (II. 6.) ITM rendelet a kémiai kóroki tényezők hatásának kitett munkavállalók egészségének és biztonságának védelméről

KÉMIAI BIZTONSÁG

 1. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

BIOCID

38/2003.(VII.7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről

316/2013. (VIII. 28.) Korm. rendelet a biocid termékek engedélyezésének és forgalomba hozatalának egyes szabályairól

KÖRNYEZETVÉDELEM

 1. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról
 2. évi CLXXXV. Törvény a hulladékról
 3. évi CXXVIII. Törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

219/2011 (X. 20) a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

72/2013. (VIII. 27.) VM rendelet a hulladékjegyzékről

442/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről

220/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól

TŰZVÉDELEM

54/2014. (XII.5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról.

SZÁLLÍTÁS

A veszélyes áruk nemzetközi közúti szállításáról szóló európai megállapodás (ADR) I. és II. kötet.

 

15.2. Kémiai biztonsági értékelés

A kémiai biztonsági értékelésről információ nem áll rendelkezésre.

 

16. Szakasz:                Egyéb információk:

A biztonsági adatlap felülvizsgálata: nincs információ.

A biztonsági adatlapban előforduló a veszélyességi kategóriára, az osztályozásra vonatkozó jelek, valamint a
H-mondatok teljes eredeti szövege:

H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz.

H226 Tűzveszélyes folyadék és gőz.

H319 Súlyos szemirritációt okoz.

A biztonsági adatlapban előforduló fontosabb rövidítések és betűszók magyarázata:

ADR/RID             European Agreement conceming the International Carriage of Dangerous Goods by Road/Regulations Conceming the International Transport of Dangerous Goods by Rail –Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás / Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról Szóló Szabályzat

AK                         megengedett átlagos koncentráció

CAS                       Chemical Abstracts Service jegyzékében szereplő szám

CMR                      Carcigonic, Mutagenic or toxic to Reproduction – rákkeltő, mutagén vagy reprodukciót károsító

CK                         megengedett csúcskoncentráció

CLP                       classification, labelling and packaging of substances and mixtures- az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról

DNEL                   Derived No Effect Level –származtatott hatásmentes szint

EC50                     Effective Concentration of a toxic substance at 10% mortality rate of the affected community being observed -már káros hatást mutató koncentráció a populáció 10 %-ára

EK/EC/EU           Európai Közösség / European Comission /Európai Unió

EN                         European Standard- Európai Szabvány

ENSZ                    United Nations- Egyesült Nemzetek Szervezete

Eye Irrit. 2            Eye irritation 2- Szemirritáció. 2. kategória (fordítás 1907/2006 EK alapján)

EWC                      European Waste Catalogue and Hazardous Waste List –Európai hulladék katalógus és veszélyes hulladék lista

Flam. Liq. 2         Tűzveszélyes folyadék, 2. kategória

H                            Hazard statements –figyelmeztető mondatok

LC50                     50% Lethal Concentration-pusztulást okozó koncentráció a populáció 50%-ára

LD50                     50%Lethal Dose -pusztulást okozó dózis a populáció 50%-ára

MK                        maximális koncentráció

MSDS                   Material Safety Data Sheet –anyag biztonsági adatlap

N.A.                       no data- nincs rendelkezésre álló adat

P                             Precautionary statements – óvintézkedésre vonatkozó mondatok

PBT                       Persistent, bioaccumulative, toxic- perzisztens, bioakkumulatív és mérgező

REACH                 Registration, Evalution, Authorization and Restriction of Chemicals -rendelet a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról

RRN REACH      registration number- REACH regisztációs szám

vPvB                     very persistent and very bioaccumulative - nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív

UN szám:             identification number from the UN Model Regulations- azonosító szám ENSZ Minta Szabályzatból származik

 

Jelen biztonsági adatlapban szereplő információk tudásunk jelenlegi szintjére illetve az érvényben lévő jogszabályokra épülnek, céljuk a termék egészségügyi és biztonsági követelmények szempontjából való jóhiszemű leírása. Minden esetben a felhasználó felel azért, hogy a helyi rendeletekben és jogszabályokban rögzített előírásokhoz szükséges lépéseket megtegye. A biztonsági adatlapban szereplő információk csupán a keverék biztonsági előírásairól készült leírások, emiatt nem tekinthetők a keverék tulajdonságaira vonatkozó garanciának.

Felhívjuk a felhasználók figyelmét a vegyi anyag rendeltetésétől eltérő felhasználásából eredő kockázatokra.

------- ADATLAP VÉGE -------